chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 8-2-2018

Market Report phiên Châu Á ngày 26-4-2018

Tổng hợp Thị trường Thông báo Sự kiện Kinh tế có Ảnh hưởng Lớn Sắp tới

Balance of Trade 08-thg 2-09:00

BoE Interest Rate Decision 08-thg 2-14:00

BoE Quantitative Easing 08-thg 2-14:00

Thời gian Báo cáo: 08-thg 2-2018 00:29 EET

Báo cáo Thị trường được tạo 3 lần mỗi ngày trước khi mở cửa tại Tokyo, London và New York. Các báo cáo này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về triển vọng kỹ thuật của thị trường trước khi mở của các trung tâm tài chính lớn.

Biến động thị trường cho thấy sự thay đổi giá cả từ cùng một báo cáo 24 giờ trước đó.

Hỗ trợ RSI và Đường trung bình Biến động là 34 nến TP: Điểm Chuyển Cuối – được sử dụng để xác định Mức Hỗ trợ (SL) và Kháng cự (RL)

EUR/USD
02-thg 2-22:00 -> 08-thg 2-01:00
Mức đích: 1.2251
SL: (B) 1.2251 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.2278 4 giờ mức biến động cao
Khoảng đích: 4 giờ
Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 08-thg 2-00:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2251 trong vòng 4 giờ tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/JPY
02-thg 2-04:00 -> 08-thg 2-01:00
Mức đích: 110.1706
SL: (A) 108.9240 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 109.7065 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 10 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 49 nến
Xác định 07-thg 2-19:00

Mô hình Tam giác đã vượt qua đường kháng cự tại 07-thg 2-19:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 10 giờ tiếp theo đối với 110.1706.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/USD
22-thg 1-08:00 -> 08-thg 2-04:00
Mức đích: 1.3836
SL: (A) 1.3836 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.3994 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 37 nến
Xác định 07-thg 2-16:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 07-thg 2-16:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 1.3836 trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

USD/CHF
24-thg 1-01:00 -> 08-thg 2-01:00
Mức đích: 0.9490
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Kháng cự
Chiều dài 203 nến
Xác định 07-thg 2-18:00

Phá vỡ mức Kháng cự của 0.9406 tại 07-thg 2-18:00
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CAD
05-thg 2-02:30 -> 08-thg 2-00:30
Mức đích: 1.2578
Khoảng đích: 6 giờ
Khoảng 30 Phút
Mô hình Kháng cự
Chiều dài 88 nến
Xác định 07-thg 2-19:30

Phá vỡ mức Kháng cự của 1.2545 tại 07-thg 2-19:30
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

GBP/JPY
26-thg 1-10:00 -> 08-thg 2-01:00
Mức đích: 151.2090
SL: (A) 151.2090 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 152.2845 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 157 nến
Xác định 08-thg 2-00:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 08-thg 2-00:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 151.2090 trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

EUR/CHF
12-thg 1-20:00 -> 08-thg 2-04:00
Mức đích: 1.1640
SL: (A) 1.1509 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
RL: (B) 1.1640 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Khoảng đích: 3 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 62 nến
Xác định 06-thg 2-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống được xác định tại 06-thg 2-20:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1640 trong vòng 3 ngày tiếp theo.

 

GBP/CHF
17-thg 1-00:00 -> 08-thg 2-04:00
Mức đích: 1.3301
SL: (A) 1.2981 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 1.3301 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
Khoảng đích: 2 ngày
Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 49 nến
Xác định 06-thg 2-12:00

Mô hình Kênh đi Xuống được xác định tại 06-thg 2-12:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.3301 trong vòng 2 ngày tiếp theo.

 

EUR/CAD
05-thg 2-10:00 -> 08-thg 2-01:00
Mức đích: 1.5507
SL: (A) 1.5400 TP cuối cùng của Mô hình Lá cờ
RL: (B) 1.5507 TP cuối cùng của Mô hình Lá cờ
Khoảng đích: 5 giờ
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Lá cờ
Chiều dài 24 nến
Xác định 07-thg 2-22:00

Mô hình Lá cờ được xác định tại 07-thg 2-22:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.5507 trong vòng 5 giờ tiếp theo

 

GBP/CAD
23-thg 1-10:00 -> 08-thg 2-01:00
Mức đích: 1.7554
SL: (A) 1.7367 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
RL: (B) 1.7554 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác
Khoảng đích: 4 ngày
Khoảng 1 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác
Chiều dài 221 nến
Xác định 07-thg 2-23:00

Mô hình Tam giác được xác định tại 07-thg 2-23:00. Mô hình này vẫn đang trong quá trình hình thành. Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.7554 trong vòng 4 ngày tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *