chiến lược 100pip

Market Report phiên Châu Á ngày 28-8-2017

Market Report phiên Châu Á ngày 1-9-2017
EUR/USD 
22-thg 8-23:00 -> 28-thg 8-01:00
Mức đích: 1.1964
SL: (B) 1.1925 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 1.1964 4 giờ mức biến động cao

Khoảng đích: 4 giờ

Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 28-thg 8-01:00

Biến động giá có khả năng tăng hướng tới kháng cự 1.1964 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/JPY 
22-thg 8-23:00 -> 28-thg 8-02:00
Mức đích: 108.9964
SL: (B) 108.9964 4 giờ mức biến động thấp
RL: (A) 109.5056 4 giờ mức biến động cao

Khoảng đích: 4 giờ

Khoảng 1 giờ
Chiều dài 40 nến
Xác định 28-thg 8-01:00

Biến động giá có khả năng giảm hướng tới hỗ trợ 108.9964 trong vòng 4 giờ tiếp theo. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/USD 
04-thg 8-00:00 -> 26-thg 8-04:00
Mức đích: 1.2957
SL: (A) 1.2780 TP cuối cùng của Mô hình Hình chêm Hướng xuống

Khoảng đích: 18 giờ

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Hình chêm Hướng xuống
Chiều dài 56 nến
Xác định 25-thg 8-20:00

Mô hình Hình chêm Hướng xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 25-thg 8-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 18 giờ tiếp theo đối với 1.2957. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

USD/CHF 
03-thg 8-00:00 -> 26-thg 8-04:00
Mức đích: 0.9510
RL: (A) 0.9698 TP cuối cùng của Mô hình Tam giác Hướng xuống

Khoảng đích: 2 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Tam giác Hướng xuống
Chiều dài 61 nến
Xác định 25-thg 8-20:00

Mô hình Tam giác Hướng xuống đã vượt qua đường hỗ trợ tại 25-thg 8-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng giảm cho 2 ngày tiếp theo đối với 0.9510. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng xuống

 

GBP/JPY 
25-thg 7-12:00 -> 26-thg 8-04:00
Mức đích: 142.0794
SL: (A) 139.7930 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống
RL: (B) 143.1010 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống

Khoảng đích: 3 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 93 nến
Xác định 25-thg 8-04:00

Mô hình Kênh đi Xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 25-thg 8-04:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 142.0794. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

 

EUR/JPY 
26-thg 7-12:00 -> 26-thg 8-04:00
Mức đích: 130.8103
SL: (A) 127.5625 TP cuối cùng của Mô hình Kênh đi Xuống

Khoảng đích: 3 ngày

Khoảng 4 giờ
Mô hình Mô hình Kênh đi Xuống
Chiều dài 91 nến
Xác định 25-thg 8-20:00

Mô hình Kênh đi Xuống đã vượt qua đường kháng cự tại 25-thg 8-20:00. Dự báo biến động giá có khả năng tăng cho 3 ngày tiếp theo đối với 130.8103. 
Được hỗ trợ bởi Đường Trung bình Di động Hướng lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *